Društvo za trajnost virov 'SI.ENERGIJA'
Renkovci 8, 9244 Turnišče
T: (02) 538 16 63
E: si.energija@gmail.com

CENTRI INTERPRETACIJE ZAVAROVANIH OBMOČIJ


Partnerji operacije
LAS OBSOTELJE IN KOZJANSKO
Vodilni partner: Razvojna agencija Sotla

LAS POSAVJE
Vodilni partner: Regionalna razvojna agencija Posavje

LAS S CILJEM
Vodilni partner: ICRA d.o.o. Idrija

LAS PRI DOBRIH LJUDEH 2020
Vodilni partner: Društvo za trajnost virov SI. ENERGIJA

Tematsko področje ukrepanja Strategije lokalnega razvoja
• Ustvarjenje delovnih mest:
• Razvoj osnovnih storitev;
• Varstvo okolja in ohranjanje narave.

Ukrep po Strategije lokalnega razvoja
• Razvoj (socialnega) podjetništva, kakovostne ponudbe lokalnih proizvodov in storitev, spodbujanje povezovanja med razvojnimi partnerji ter izboljšanje znanj podjetniškega kakor tudi kmetijskega sektorja;
• Razvoj dejavnosti za prosti čas, šport in kulturo ter z njimi povezane infrastrukture;
• Razvoj turizma v povezavi z naravno in kulturno dediščino;
• Spodbujanje operacij za ohranjanje in trajnostni razvoj naravne in kulturne dediščine ter dejavnosti okoljskega ozaveščanja.

Specifični cilji operacije
• Povečati podjetniške aktivnosti in spodbuditi inovativna partnerstva ter tako ustvariti pogoje za nova (zelena) delovna mesta, nove lokalne produkte in storitve;
• Izboljšati turistično privlačnost območja LAS z izkoriščanjem kulturnih in naravnih danosti;
• Izboljšanje infrastrukturnih pogojev za preživljanje prostega časa ter za športno- rekreacijskega udejstvovanja;
• Izboljšati stanje okolja in njegove biotske raznovrstnosti ter ohraniti kulturno dediščino območja LAS.

Namen operacije
Osnovni cilj ohranjanja narave je spodbujati ugodno ohranjenost izbranih rastlinskih in živalskih vrst ter njihovih habitatov, kar omogočata ustrezna zaščita območij in odprava motečih dejavnikov v prostoru. Turistična dejavnost na zavarovanih območjih lahko zaradi občutljivosti teh okolij pogosto povzroči motnje, ki so v nasprotju s prvotnim ciljem zaščite enkratnih in raznovrstnih naravnih območij. Po drugi strani promoviranje turizma v regiji z doživljanjem narave spodbuja spoštovanje in zavedanje lokalnega prebivalstva o edinstvenosti zaščitenih območij in narave na splošno. Končni cilj vseh vpletenih je, da bi urejena infrastruktura na zavarovanem območju med domačini in obiskovalci vzbudila zanimanje za pomen ohranjanja in varstva narave, kulturne dediščine in zavedanje o teh pomembnih dejavnostih. V operaciji povezujemo 2 MAB območji (Kozjansko in Obsotelje ter Mura) in dve zavarovani območji narave: Krajinski park Zgornja Idrijca in Planinsko polje. Vsi vključeni partnerji (upravljavci zavarovanih območij in ključni deležniki) se zavedajo pomena ohranjanja ohranjanje biotske raznovrstnosti, ohranjanje naravne dediščine in kulturne krajine, zato so se odločili, da skozi projektne aktivnosti zagotovijo izmenjavo izkušenj in pridobivanje novih znanj ter predvidevajo njihovo implementacijo na območju LAS. Z operacijo sledimo načelom/funkcijam zavarovanih območij: ohranjanje biotske raznovrstnosti, spodbujanje trajnostnega gospodarskega razvoja ter omogočanje in podpora raziskavam, izobraževanju in osveščanju, ki se nanašajo na ohranjanje narave in trajnostni razvoj.

Za doseganje ciljev je posebej poudarjeno vključevanje lokalnih skupnosti v upravljanje, kar bomo dosegli z aktivnim vključevanjem (predvsem ranljivih) ciljnih skupin v projektne aktivnosti.

Tako biosferno območje kot tudi zavarovano območje narave je za lokalne skupnosti in državo posebna ter prepoznavna blagovna znamka. Ne prinaša novih obvez, ponuja pa sodelovanje, povezovanje in izmenjavo izkušenj, vpis na seznam MAB območij celo prepoznavnost na svetovni ravni.

Naložba v projektu zajema ureditev interpretacijske točke za BO Mura, ki je nastalo še pred kratkim in še ni tako razvito. Zato se bodo uredile namestitvene kapacitete za obiskovalce in interpretacijska soba, ki bo namenjena vsem, ki bodo želeli spoznati kaj več o zavarovanem območju narave. Interpretacijska infrastruktura bo imela izobraževalno, doživljajsko in turistično funkcijo. Tako ima vsaka izbrana lokacija svojo izbrano tematiko vezano na dane naravne značilnosti.

Kazalniki operacije
• Število novih lokalnih produktov in storitev: 1;
• Število večnamenskih objektov z novo vsebino in ali opremo: 1;
• Število izvedenih izobraževalnih dogodkov: 3;
• Število interpretacij ohranjanja biotske raznolikosti in varstva kulturne dediščine: 1.

Rezultati operacije
Neposredni rezultati – skupne aktivnosti;
• Izvedba kulinaričnih delavnic;
• Strokovni ogledi na terenu in izobraževalne delavnice na vključenih območjih;
• Lokalne prireditve
• Načrt interpretacije in itinerariji
• Investicije.


Obdobje izvajanja operacije
1. 1. 2021 -31. 12. 2022

Celotna vrednost operacije v EUR
139.706,02

Znesek sofinanciranja operacije v EUR
99.821,47

Kontakt
LAS Pri dobrih ljudeh 2020, Renkovci 8, 9224 Turnišče; info@las-pdl.si; 02 538 16 63


          Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje

 
Obvestilo – spletni piškotki!
Na naši spletni strani, uporabljamo piškotke (angl.:cookies), ki so namenjeni / zagotavljajo, da naša stran deluje optimalno, omogočajo lažjo uporabo naše spletne strani in evidentiranje obiskovalcev. V kolikor boste kliknili »Strinjam se«, boste sprejeli / namestili vse piškotke.
Ne strinjam se