Društvo za trajnost virov 'SI.ENERGIJA'
Renkovci 8, 9244 Turnišče
T: (02) 538 16 63
E: si.energija@gmail.com
Pametne vasi za jutri

Vodilni partner operacije
LAS Posavje
Cesta krških žrtev 2
8270 Krško

Partnerji
LAS Goričko 2020, Martjanci 36, 9221 Martjanci

LAS Prlekija, Prešernova ulica 2, 9240 Ljutomer

LAS Obsotelje in Kozjansko, Aškerčev trg 24, 3240 Šmarje pri Jelšah

LAS Pri dobrih ljudeh 2020, Renkovci 8, 9224 Turnišče

Tematsko področje ukrepanja
Ustvarjanje novih delovnih mest

Razvoj osnovnih storitev
Varstvo okolja in ohranjanje narave

Ukrep po SLR
  • Razvoj (socialnega) podjetništva, kakovostne ponudbe lokalnih proizvodov in storitev, spodbujanje povezovanja med razvojnimi partnerji ter izboljšanje znanj podjetniškega kakor tudi kmetijskega sektorja.
  • Razvoj dejavnosti za prosti čas, šport in kulturo ter z njimi povezane infrastrukture.
  • Spodbujanje URE, vključno z naložbami v OVE ter dejavnosti okoljskega ozaveščanja za izboljšanje stanja okolja.

Specifični cilj
  • Povečati podjetniške aktivnosti in spodbuditi inovativna partnerstva ter tako ustvariti pogoje za nova (zelena) delovna mesta, nove lokalne produkte in storitve.
  • Izboljšanje infrastrukturnih pogojev za preživljanje prostega časa ter za športnorekreacijskega udejstvovanja.
  • Izvedba ciljno usmerjenih aktivnosti za izboljšanje rabe naravnih virov – endogenih potencialov energije in povečanje učinkovitosti pri porabi energije ter varovanje in razvoj naravnega okolja.

Namen operacije
V Evropski uniji predstavljajo tehnološke spremembe velik izziv za podeželje. Da bi lahko ustrezno odgovorili nanje, je potrebno oblikovati nove koncepte – t.i. Pametne vasi za jutri. Cilj operacije sodelovanja je ohranjanje slovenskega podeželja, da ostane in postane vitalno, razvito, poseljeno in omogoča kakovostno bivanje za danes in jutri. V operaciji se lotevamo reševanja problema, ki ga opredeljuje tudi PRP 2014 – 2020, t.j. zmanjševanje poseljenosti podeželja. Posebno pozornost namenjamo vključevanju starejših in medgeneracijskem povezovanju, saj se podeželje sooča s hitrim staranjem prebivalstva.

V sklopu skupnih aktivnosti bodo nastali novi koncepti pametnih rešitev na podeželju – inovativni pristopi, ki se nanašajo na razvoj pametnih vasi kot gospodinjskih skupnosti na vasi, vzpostavitev prevozov za starejše, digitalnega opismenjevanja, vzpostavitev ustrezne digitalne tehnologije, ureditev prostorov za druženje na vasi in oblikovanje prostočasnih dejavnosti. Izvedli bomo skupno analizo obstoječih možnosti za vzpostavitev koncepta in demografske projekcije staranja slovenskega podeželja ter oblikovali različne pilotne modele (model trajnostne mobilnosti na podeželju, model srebrne vasi in gospodinjskih skupnosti, model digitalne tehnologije na podeželju, model povezovanja podeželskih ponudnikov in model druženja na vasi), ki bodo evalvirani in združeni v skupni model Pametnih vasi na podeželju. Dokument bo predstavljen v elektronsko prosto dostopnem dokumentu in skozi ostale promocijske aktivnosti. Za potrebe implementacije dobrih praks bosta izvedena dva študijska obiska. Specifične aktivnosti LAS Pri dobrih ljudeh 2020 predstavljata model povezovanja ponudnikov in izvedeni trije piloti (pilot povezovanja, pilot trajnostne mobilnosti in pilot večgeneracijskega prostora). S tem bomo vzpostavili nov način prevozov za ranljive skupine, med sabo povezali različne ponudnike, razvili nov produkt in pristopili k njegovemu skupnemu trženju ter zagotovili novo opremo in vsebino za že obstoječi večnamenski prostor.

Cilji operacije
S ciljem ohranjanja vitalnosti in kakovostnega življenja na vasi s projektom nastaja nov koncept, pametne rešitve na podeželju. Razvoj novih pilotnih programov omogoča, da prebivalci na podeželju ostanejo in da podeželje postane kraj, kjer si želimo biti. To je mogoče doseči z inovativnimi pristopi, ki se nanašajo na razvoj srebrnih vasi kot gospodinjske skupnosti na vasi, aktivacijo turističnih kmetij, razvojem pogojev za nova delovna mesta, vzpostavitvijo ponudbe prevozov za starejše, ki povezujejo mesta in vasi, digitalnim opismenjevanjem in vzpostavitvijo ustrezne digitalne tehnologije, ureditvijo prostorov za druženje na vasi in oblikovanjem prostočasnih dejavnosti na vasi.

Rezultati operacije
  • Izdelana skupna analiza obstoječih kapacitet na vasi za starejše in demografske projekcije staranja slovenskega podeželja.
  • 5 novih oblikovanih in izdelanih modelov (Trajnostna mobilnost na podeželju, Pametna srebrna vas, Digitalna tehnologija na podeželju, Povezovanje podeželskih ponudnikov, Druženje na vasi) ter 1 skupen oblikovan model oz. koncept pametnih rešitev t. i. model »Pametnih vasi za jutri«.
  • Izvedeni ogledi, prenos in implementacija dobrih praks v območja LAS.
  • Izdelana komunikacijska strategija, objave v medijih, vzpostavljeno socialno omrežje, promocija na sejmu.

Obdobje izvajanja operacije
1. 1. 2019 - 30. 6. 2020

Celotna vrednost operacije v EUR
102.222,60

Znesek sofinanciranja v EUR
73.419,56

Kontakt
LAS Pri dobrih ljudeh 2020, Renkovci 8, 9224 Turnišče; info@las-pdl.si; 02 538 16 63               Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje
 
Obvestilo – spletni piškotki!
Na naši spletni strani, uporabljamo piškotke (angl.:cookies), ki so namenjeni / zagotavljajo, da naša stran deluje optimalno, omogočajo lažjo uporabo naše spletne strani in evidentiranje obiskovalcev. V kolikor boste kliknili »Strinjam se«, boste sprejeli / namestili vse piškotke.
Ne strinjam se