Društvo za trajnost virov 'SI.ENERGIJA'
Renkovci 8, 9244 Turnišče
T: (02) 538 16 63
E: si.energija@gmail.com

BLAŽENJE PODNEBNIH SPREMEMB V KMETIJSTVU SKOZI SOCIALNE INOVACIJE


Partnerji operacije
LAS Goričko 2020
Vodilni partner: Bistra hiša Martjanci

LAS Pri dobrih ljudeh 2020
Vodilni partner: Društvo za trajnost virov SI. ENERGIJA

LAS Prlekija (Vodilni partner operacije sodelovanja LAS)
Vodilni partner: Prleška razvoja agencija, Giz

Vodilni partner: Regionalentwicklungsagentur Zeitkultur Ostereisches Kernland

Tematsko področje ukrepanja Strategije lokalnega razvoja
• Ustvarjenje delovnih mest;
• Varstvo okolja in ohranjanje narave.

Ukrep po Strategiji lokalnega razvoja
• Razvoj (socialnega) podjetništva, kakovostne ponudbe lokalnih proizvodov in storitev, spodbujanje povezovanja med razvojnimi partnerji ter izboljšanje znanj podjetniškega kakor tudi kmetijskega sektorja;
• Spodbujanje URE, vključno z naložbami v OVE ter dejavnosti okoljskega ozaveščanja za izboljšanje stanja okolja;
Spodbujanje operacij za ohranjanje in trajnostni razvoj naravne in kulturne dediščine ter dejavnosti okoljskega ozaveščanja.

Specifični cilj operacije
• Povečati podjetniške aktivnosti in spodbuditi inovativna partnerstva ter tako ustvariti pogoje za nova (zelena) delovna mesta, nove lokalne produkte in storitve;
• Izvedba ciljno usmerjenih aktivnosti za izboljšanje rabe naravnih virov - endogenih potencialov energije in povečanje učinkovitosti pri porabi energije ter varovanje in razvoj naravnega okolja;
• Izboljšati stanje okolja in njegove biotske raznovrstnosti ter ohraniti kulturno dediščino območja LAS.

Namen operacije

Skupni izziv operacije sodelovanja "Blaženje podnebnih sprememb v kmetijstvu skozi socialne inovacije" je s prilagojenimi kmetijskimi praksami, razvojem novih produktov in zelenih storitev, ustvarjanjem zelenih delovnih mest za ranljive ciljne skupine ter socialnimi inovacijami prispevati k zmanjševanju posledic in prilagajanju podnebnim spremembam na podeželju, ki lahko vodijo do nadaljnjega povečanja razvojnega zaostanka in depopulacije območij partnerskih LAS.

V okviru operacije bomo partnerji LAS Goričko, LAS Prlekija, LAS Pri dobrih ljudeh 2020 in avstrijski partner LAG ZEITKULTUR Osterreichisches Kernland, ki se sooča s podobnimi izzivi kot slovenski partnerji, razvili in implementirali inovativne pilotne programe kot so testiranje in prilagoditev kmetijskih praks za prilagoditev klimatskim spremembam in razvoj novih proizvodov in storitev po principih krožnega gospodarstva in načela "zero waste". K temu sodi uvajanje socialnih inovacij na področju kooperacijskih del in pogodbeništva med podjetji, ki delujejo po principih socialnega podjetništva in zaposlujejo ranljive ciljne skupine, ter lokalnimi pridelovalci in ponudniki z namenom povečanja dohodka in preprečevanja opuščanja kmetijstva na območju in ustvarjanja zelenih delovnih mest. To bomo dosegli s povezovanjem v "Zeleno mrežo" in skupno promocijo socialnega podjetništva, izboljšanjem znanj podjetniškega in kmetijskega sektorja, izboljšanjem kmetijske pridelave, ki bo temeljila na sonaravnih postopkih, vzpodbujanjem lokalne samooskrbe, vzpostavljanjem kratkih prehranskih verig, uvajanjem krožnega gospodarstva v razvoj novih produktov in zelenih storitev ter izobraževanjem in ozaveščanjem o podnebnih spremembah.

Operacija se nanaša na reševanje problema, ki ga opredeljuje tudi Program razvoja podeželja 2014-2020, to je potreba po prilagoditvi kmetijstva na podnebne spremembe in prispeva k večini splošnih ciljev SLR vseh partnerskih LAS.

Kazalniki operacije
• Število novih lokalnih produktov in storitev: 3;
• Število inovativnih partnerstev tudi v kratkih dobavnih verigah: 1;
• Število interpretacij ohranjanja biotske raznolikosti in varstva kulturne dediščine: 1;
• Število dogodkov o pomenu zmanjševanja obremenjevanja okolja s toplogrednimi plini, ki vključujejo učinkovito rabo energije in izkoriščanje endogenih potencialov regije: 2.

Rezultati operacije
Skupni rezultati projekta sodelovanja so naslednji:
• Zelena mreža za podeželje, ki povezuje organizacije in pridelovalce, ki delujejo po principih socialnega podjetništva z namenom sodelovanja pri ustvarjanju čim večje dodane vrednosti pri razvoju in trženju njihovih proizvodov in zelenih storitev na celotnem območju vključenih LAS-ov v regiji (1);
• Skupna celostna tržno komunikacijska zgodba mreže ponudnikov ki delujejo po principih socialnega podjetništva (1);
• Skupna spletna stran ponudnikov mreže za skupni tržni nastop (1);
• Skupna spletna promocija ponudnikov na podlagi skupne tržno komunikacijske zgodbe (12 mesecev);
• Skupna brošura za proizvajalce z rezultati izvedenih testiranj v SI in AT in prikazom različnih tehnik obdelave zemlje v nemškem in slovenskem jeziku (1).

Specifični rezultati LAS Pri dobrih ljudeh 2020:

• Skupna tržno komunikacijska zgodba ZELENE MREŽE (1);
• Skupna spletna stran ponudnikov za skupni tržni nastop (1);
• Skupna spletna promocija ponudnikov na podlagi skupne tržno komunikacijske zgodbe (12 mesecev);
• Razvoj dveh novih produktov in razvoj enega novega kooperacijskega posla za lokalne proizvajalce;
• Nabava opreme sušilnice z dvema dehidratorjema;
• V izvedbo študijskega krožka, dan odprtih vrat in usposabljanja želimo vključiti 100 oseb;
• Z implementiranim pilotom povezovanja bomo med sabo povezali različne ponudnike, razvili novi produkt in pristopili k njegovem skupnem trženju;
• Z implementiranim pilotom večgeneracijskega prostora Renkovci bomo zagotovili novo opremo in vsebino za že obstoječi večnamenski prostor;
• Predstavitev novih vsebin krožnega gospodarstva, novih tehnoloških pristopov k obdelavi zemlje za zmanjševanje podnebnih sprememb in razvoja novih produktov in obvladovanja prodaje le-teh na lokalnem trgu za male ponudnike.

Obdobje izvajanja operacije
1. 7. 2020 - 31. 10. 2022

Celotna vrednost operacije v EUR

113.790,99

Znesek sofinanciranja operacije v EUR
90.854,17

Kontakt
LAS Pri dobrih ljudeh 2020, Renkovci 8, 9224 Turnišče; info@las-pdl.si; 02 538 16 63

               Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje
 
Obvestilo – spletni piškotki!
Na naši spletni strani, uporabljamo piškotke (angl.:cookies), ki so namenjeni / zagotavljajo, da naša stran deluje optimalno, omogočajo lažjo uporabo naše spletne strani in evidentiranje obiskovalcev. V kolikor boste kliknili »Strinjam se«, boste sprejeli / namestili vse piškotke.
Ne strinjam se